Presentation

Grannstöd är en brotts- och skadeförebyggande verksamhet som bygger på att frivilliga deltagare, under ledning av den lokala polisen. Verksamheten bedrivs både genom fotpatrullering och med hjälp av bil.

Målet är att öka tryggheten i boendemiljöerna under vardagarna, då stora delar av områdena är folktomma, men Grannstöd har dessutom utvecklats till en mera allmän tillsyn av närmiljön vad gäller t.ex. gator, vägar, allmänna parkeringsplatser och belysning. Man kan sammanfatta syftet med Grannstöd i ett enkelt motto: Synas, observera och rapportera!

Förutsättningar för en fungerande och bra Grannstödsverksamhet är:
* ett väl fungerande samarbete med lokala Grannsamverkansavdelningar
* ett stort antal aktiva för patrullverksamhet
* en fungerande närpolis med motiverad chef och personal
* en fungerande dialog mellan Grannstödsföreningen och närpolis
* en finansiär som bl.a. ställer en bil förfogande

De tillämpningar av Grannstöd som funnits i drift ett tag visar överlag mycket goda resultat. Det en tjuv minst av allt vill är ju att bli observerad. Och denna risk ökar väsentligt om det finns folk som rör sig i området per bil eller till fots. Polisens statistik visar att cirka 80% av alla villainbrott sker vardagar mellan 7 och 18, d.v.s. då de flesta är på sina jobb eller i skolan. Genom Grannstöd och dess patrullverksamhet kan inte en eventuell tjuv känna sig säker på att få arbeta ostört i området.

V
id sidan om polisen utses en styrgrupp/föreningsstyrelse. Denna svarar för kontakten med närpolisen och kommunen, planeringen av vilka Grannstödjare som ska köra och när, att patrullbilen alltid är körduglig och att säkerställa finansieringen av verksamheten. Finansiärer av verksamheten kan vara kommunen, bensinbolag, brottsförebyggande rådet, lokala företagare, fastighetsbolag etc. Lokal för möten brukar man kunna få disponera hos kommun, kyrkan eller något företag.

Styrgruppen/föreningsstyrelsen bör bestå av ordförande, en person som ska planera bemanningen av patrullerna, två personer som ansvarar för bilen, en polis, en person från kommunen, en person som ansvarar för ekonomi och finansiering samt en representant för huvudfinansiären om sådan finns. Det är många olika uppgifter som ligger på styrgruppen/föreningsstyrelsen. Exempelvis förhandlingar med olika intressenter/finansiärer för att säkerställa ekonomi och ansvar. Det gäller även att lägga upp körrutiner, tillsammans med polisen etablera dagliga rutiner samt se till att Grannstödjarna får erforderlig utbildning. Mycket av det löpande arbetet syftar till att genom möten och information hålla engagemanget uppe bland alla frivilliga krafter inom såväl Grannsamverkan som Grannstöd.

Polisen ger aktuell information till patrullen vid början av varje pass, tar emot eventuella observationer samt avrapporteringsinformation när ett patrulleringspass avslutas. Den inledande informationen kan omfatta vilka områden som ska patrulleras, vilka stulna bilar man ska hålla uppsikt efter och senaste nytt på brottsfronten. Vidare meddelar polisen eventuellt vilken information man önskar få distribuerad och i vilka områden. Polisen ska, under varje patrullpass, ha någon polisman nåbar på telefon och som vid behov kan vidta erforderliga åtgärder och ge lämpligt stöd. Slutligen har polisen ansvar för att utbilda Grannstödjarna i lag och rätt och hur man eventuellt får ingripa.

Grannstödjarna kör pass enligt planering samt observerar och rapporterar enligt de rutiner som styrgruppen/föreningsstyrelsen utarbetat. Grannstödjarna följer de direktiv som polisen meddelar inför varje pass, oavsett om det gäller att hålla uppsikt i ett visst område, eller dela ut skriftlig information till boende. Efter avslutat pass fyller Grannstödjarna i en rapport om passet, vilken utgör statistikunderlag att redovisa till polisen och finansiärer.